پلان طبقات


شماره واحد : 1

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 1

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : خانم رنجبین ( 34452765 )


www.arax.biz


شماره واحد : 2

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 2

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : .


www.arax.biz


شماره واحد : 3

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 3

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : آقای کرم پور ( 34457847)


www.arax.biz


شماره واحد : 4

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 4

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای سرتیپ زاده ( 34459369 )


www.arax.biz


شماره واحد : 5

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 5

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای میبدی ( 34450261 )


www.arax.biz


شماره واحد : 6

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد6

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای باقری ( 34482577 )


www.arax.biz


شماره واحد : 7

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 7

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای قرابیان ( 34459288 )


www.arax.biz


شماره واحد : 8

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 8

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای تیرآبادی ( 34452938 )


www.arax.biz


شماره واحد : 9

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 9

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای جابری ( 34482547 )


www.arax.biz


شماره واحد : 10

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 10

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای امام جمعه ( 34482653 )


www.arax.biz


شماره واحد : 11

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 11

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای محمدی ( 34452954 )


www.arax.biz


شماره واحد : 12

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد12

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : خانم رستمی ( 34452908 )


www.arax.biz


شماره واحد : 13

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 13

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : .


www.arax.biz


شماره واحد : 14

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 14

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای پناهی ( 34459577 )


www.arax.biz


شماره واحد : 15

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد15

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای نصیری ( 34482682 )


www.arax.biz


شماره واحد : 16

نام واحد : طبقه زیر همکف - واحد 16

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : اقای ظفر ( 34458563 )


www.arax.biz


شماره واحد : 17

نام واحد : طبقه زیر همکف - فست فود

طبقه : طبقه زیر همکف

توضیحات : فست فود


www.arax.biz


شماره واحد : 1

نام واحد : طبقه همکف - واحد 1

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای امام جمعه ( 34454324 )


www.arax.biz


شماره واحد : 2

نام واحد : طبقه همکف - واحد 2

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای محمدی ( 34454201 و 34454230 )


www.arax.biz


شماره واحد : 3

نام واحد : stradivarius

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای محمدی ( 34454201 و 34454230 )


www.arax.biz


شماره واحد : 4

نام واحد : fitness sotre

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای تقوی ( 34482654 )


www.arax.biz


شماره واحد : 5

نام واحد : rengin

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای تقی پور ( 34459236 )


www.arax.biz


شماره واحد : 6

نام واحد : طبقه همکف - واحد نمایندگی -6

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای نیکویی زاد (34454634 و 34454964)


www.arax.biz


شماره واحد : 7

نام واحد : طبقه همکف - واحد نمایندگی -7

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای نیکویی زاد (34454634 و 34454964)


www.arax.biz


شماره واحد : 8

نام واحد : pull&bear

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای محمدی (34451574 و 34458194)


www.arax.biz


شماره واحد : 9

نام واحد : pull&bear

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای محمدی (34451574 و 34458194)


www.arax.biz


شماره واحد : 10

نام واحد : گالری شاهرخ

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای شاهرخ ( 34451403 )


www.arax.biz


شماره واحد : 11

نام واحد : apple store

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای گودرزی ( 34450558 )


www.arax.biz


شماره واحد : 12

نام واحد : طبقه همکف - واحد نمایندگی -12

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : آقای درارایی( 34458220 - 34457829 )


www.arax.biz


شماره واحد : 13

نام واحد : طبقه همکف - فست فود

طبقه : طبقه همکف

توضیحات : فست فود


www.arax.biz


شماره واحد : 1

نام واحد : طبقه اول - واحد 1

طبقه : طبقه اول

توضیحات : آقای برزگری ( 33455839 )


www.arax.biz


شماره واحد : 2

نام واحد : طبقه اول -2

طبقه : طبقه اول

توضیحات : آقای نوبخت ( 34452804 و 34452826 )


www.arax.biz


شماره واحد : 3

نام واحد : طبقه اول - واحد نمایندگی -3

طبقه : طبقه اول

توضیحات : آقای نوبخت ( 34452804 و 34452826 )


www.arax.biz


شماره واحد : 4

نام واحد : طبقه اول - واحد نمایندگی -4

طبقه : طبقه اول

توضیحات : آقای مظفری ( 34452945 )


www.arax.biz


شماره واحد : 5

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -5

طبقه : طبقه اول

توضیحات : خانم نظری ( 34453158 )


www.arax.biz


شماره واحد : 6

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -6

طبقه : طبقه اول

توضیحات : .


www.arax.biz


شماره واحد : 7

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -7

طبقه : طبقه اول

توضیحات : .


www.arax.biz


شماره واحد : 8

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -8

طبقه : طبقه اول

توضیحات : آقای نصیری ( 34453784 و 34453102 )


www.arax.biz


شماره واحد : 9

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -9

طبقه : طبقه اول

توضیحات : آقای نصیری ( 34453784 و 34453102 )


www.arax.biz


شماره واحد : 10

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -10

طبقه : طبقه اول

توضیحات : متن فست فود13


www.arax.biz


شماره واحد : 11

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -11

طبقه : طبقه اول

توضیحات : متن فست فود13


www.arax.biz


شماره واحد : 12

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -12

طبقه : طبقه اول

توضیحات : متن فست فود13


www.arax.biz


شماره واحد : 13

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -13

طبقه : طبقه اول

توضیحات : متن فست فود13


www.arax.biz


شماره واحد : 14

نام واحد : طبقه اول- واحد نمایندگی -14

طبقه : طبقه اول

توضیحات : متن فست فود13


www.arax.biz


شماره واحد : 1

نام واحد : طبقه سوم و چهارم - واحد نمایندگی -1

طبقه : طبقه سوم و چهارم

توضیحات : متن واحد نمایندکی1


www.arax.biz


شماره واحد : 2

نام واحد : طبقه سوم و چهارم - واحد نمایندگی -2

طبقه : طبقه سوم و چهارم

توضیحات : متن واحد نمایندکی2


www.arax.biz


شماره واحد : 3

نام واحد : طبقه سوم و چهارم - واحد نمایندگی -3

طبقه : طبقه سوم و چهارم

توضیحات : متن واحد نمایندکی3


www.arax.biz


شماره واحد : 4

نام واحد : طبقه سوم و چهارم - واحد نمایندگی -4

طبقه : طبقه سوم و چهارم

توضیحات : متن واحد نمایندکی4


www.arax.biz


شماره واحد : 5

نام واحد : طبقه سوم و چهارم - واحد نمایندگی -5

طبقه : طبقه سوم و چهارم

توضیحات : متن واحد نمایندکی5


www.arax.biz

آمار بازدید های سایت

بازدید های امروز : 28

بازدید های دیروز : 13

بازدید های کل : 86296